Insluitingsregeling

Insluitingsregeling, behorend bij het Gebiedsfonds Oostermoer.

Kijk hier voor de lijst met adressen die in aanmerking komen voor de insluitingsregelingregeling.

1.1. De insluitingsregeling heeft tot doel mensen die in de gemeente Aa en Hunze wonen op relatief korte afstand van windturbines van Windpark Drentse Monden Oostermoer Exploitatie B.V. en tussen twee turbinelijnen in wonen mee te laten profiteren van de opbrengsten van het windpark.
1.2. De insluitingsregeling is een profijtregeling – het is geen vergoeding voor enige vorm van overlast dan wel schade die de bewoners, die onder deze regeling vallen, ervaren of claimen en zal daarom ook niet worden verrekend met enige vorm van wettelijke compensatie of schadeloosstelling, indien van toepassing, zoals planschade.
1.3. Bewoners die in aanmerking komen voor de insluitingsregeling worden jaarlijks omstreeks 1 oktober op adres aangeschreven op basis van een adressenbestand van de stichting Gebiedsfonds. De peildatum van dat bestand is jaarlijks op 1 oktober. Het is aan de bewoners deze brief uiterlijk vóór 1 november te beantwoorden met de juiste (rekening-)gegevens, waarna het geld kan worden overgemaakt. Het bestuur van het Gebiedsfonds gaat er van uit dat bij tussentijdse verhuizingen de betrokken partijen onderling een afspraak maken over de aanspraken op de geldende regeling voor de bewoners.
1.4. Bij het van toepassing zijn van de Burenregeling en Insluitingsregeling kan maar van één regeling gebruik gemaakt worden. Bij mogelijke toepassing vanuit twee regelingen zal alleen het hoogste bedrag uitgekeerd worden.

 1. Bepaling van de hoogte van het jaarlijks uit te keren bedrag.

2.1. De hoogte van het bedrag dat bewoners via de insluitingsregeling ontvangen, is gebaseerd op een rekenformule, waarbij de afstand tot de vier meest nabij gelegen windturbines de basis is.
2.2. De hoogte van het totaal uit te keren bedrag is ten hoogste de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Aa en Hunze opgeteld met de bijdrage die de gemeente Borger/Odoorn aan het Gebiedsfonds afdraagt als correctie, vanwege de effecten van windturbines op haar grondgebied aan de woningen in de gemeente Aa en Hunze.
2.3. Per woonadres wordt jaarlijks slechts eenmaal een bedrag verstrekt, ongeacht het aantal bewoners c.q. gebruikers van dat woonadres.

 1. Keuzes die aan de geselecteerde adressen en de lijst ten grondslag liggen.

3.1. Alleen bewoners van woningen gelegen in de nabijheid van het Windpark Oostermoer, die door twee turbinelijnen worden ingesloten, kunnen in aanmerking komen voor de insluitingsregeling.
3.2. De uitkering is gekoppeld aan een vastgestelde adressenlijst. Deze lijst is onlosmakelijk met de insluitingsregeling verbonden.
3.3. De adressen die in aanmerking komen voor een bedrag vanuit de insluitingsregeling zullen worden gepubliceerd (zonder bedragen of andere informatie) op de website van het gebiedsfonds
3.4. De toekenning van de jaarlijkse bijdragen vanuit het gebiedsfonds geldt alleen als het betreffende adres een woonbestemming heeft.
3.5. Nieuwe adressen met woonbestemming van na 1-1-2019 komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
3.6. Het budget voor vervallen woonadressen komt ten goede aan het budget dat verdeeld wordt over de overige adressen.
3.7. Opsplitsing van een woning in meerdere adressen (woonbestemmingen) zorgt niet voor meerdere uitkeringen.
3.8. Omwonenden die tevens initiatiefnemer, (voormalige) aandeelhouders, grondeigenaar zijn van het windpark (ook parkwoningen) of anderszins tot profijtelijke financiële afspraken met het windpark zijn gekomen, komen niet in aanmerking voor een betaling uit deze regeling.

 1. Betalingsduur en voorwaarden

4.1. Het recht op betaling uit de regeling gaat in zodra het geld voor het Gebiedsfonds van de overheden is ontvangen.
4.2. De jaarlijkse uitkering van een bedrag uit de insluitingsregeling geldt voor een periode van 10 jaar. (Voorwaarde besteding overheidsbijdrage).
4.3. Bedragen lager dan € 50,– worden niet uitgekeerd en vloeien terug in het budget voor de insluitingsregeling.
4.4. De manier van betalen gebeurt per digitale overboeking door de stichting Gebiedsfonds Oostermoer.
4.5. Het Gebiedsfonds kan nadere informatie vragen omtrent de gegevens verstrekt op grond van 1.3. Bij twijfel over de correctheid van de gegevens of indien er meerdere aanvragen ten aanzien van een enkel adres worden gedaan, is de stichting Gebiedsfonds gerechtigd betaling achterwege te laten.
4.6. Niet gedane betalingen, anders dan om redenen toe te rekenen aan het Gebiedsfonds, kunnen tot maximaal tot één jaar na dato toekenning worden gevorderd.
4.7. Niet uitgekeerde gelden worden na een jaar toegevoegd aan het beschikbare budget van het Gebiedsfonds.

 1. Toezicht
  5..1. De Raad van Toezicht van de stichting Gebiedsfonds Oostermoer heeft als taak ook de uitvoering van de insluitingsregeling als toezichthouder te controleren.
 2. Hardheidsclausule
  6.1. De insluitingsregeling is met grote zorg uitgewerkt. Het kan echter zijn dat hierbij fouten zijn gemaakt, omdat door het ontbreken van specifieke inzichten en kennis over de lokale situatie er ten onrechte wel of niet is toegekend aan een woning. In dat geval kan er bezwaar worden gemaakt door het gebiedsfonds daarop aan te spreken (goed onderbouwd). Het bestuur van het Gebiedsfonds zal dan hierover een besluit nemen.
  6.2. Indien dit bezwaar wordt toegewezen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de bijdrage aan andere deelnemers aan de regeling omdat “de pot verdeeld” wordt. Mogelijkheid tot bezwaar staat open tot eind van het beschikkingsjaar.

Nadere toelichting bij de insluitingsregeling

Voor het rekenmodel van de insluitingsregeling is er voor gekozen de afstand tot de vier windturbines, (2 aan de zuidzijde (a+b) én twee aan de noordzijde (c+d)), tot de woning bij elkaar op te tellen. Tot maximaal een afstand van 1250 meter van de windturbines. De uitkomst hiervan wordt van de totaal maximale afstand afgetrokken (5000 – (a+b+c+d)). De aldus gevonden afstand wordt vermenigvuldigd met een vaste bedrag dat is afgeleid van het totaal beschikbare budget en levert zo de bijdrage die de bewoner van de desbetreffende woning jaarlijks ontvangt.
De insluitingregeling geldt voor 10 jaar. Dat is het gevolg van de voorwaarden die de overheden aan hun bijdrage hebben gesteld.
De totale bijdrage, die via de gemeente in het Gebiedsfonds wordt gestort voor de insluitingsregeling is de begrenzing van het uit te keren bedrag voor de regeling. Er is geen aanvullend budget.
Bedragen onder de € 50,– worden niet uitgekeerd.

Antwoord op de meest gestelde vragen
Peildatum: 1 januari 2019. De insluitingsregeling is gebaseerd op de status van een woning op 1 januari 2019. De situatie van de woning is bepalend of de woning in aanmerking komt voor een toekenning vanuit de insluitingsregeling.
Indien op de peildatum de woning in eigendom was van iemand die al op een andere manier profijt heeft of deelnemer is van het windpark, wordt geacht dat de eigenaar van deze woning via dat kanaal al voldoende meeprofiteert van de komst van het windpark. Dus initiatiefnemers, grondeigenaren van het windturbinepark, woningen behorende tot de inrichting, etc. delen niet mee.
De woningen moeten een woonbestemming hebben (vermeld in BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen) om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse bijdrage. Indien de woonbestemming vervalt, dan wordt de vergoeding voor dat adres verdeeld over de overgebleven begunstigden van de insluitingsregeling (zie BAG Viewer kadaster).

De insluitingsregeling is bedoeld voor bewoners van woningen die tussen twee turbinelijnen liggen. Door de vier turbines om de woning te beschouwen wordt in beeld gebracht dat er sprake is van insluiting.

Voor de afstandsbepaling wordt uitgegaan van de beschikbare GIS informatie. Deze is gebaseerd op de RD coördinaten van het bouwvlak volgens het Kadaster. (RD = Rijksdriehoek)

De adressen van deze woningen staan op een adressenlijst, die is verbonden aan de insluitingsregeling.
Het bedrag vanuit de insluitingsregeling voor een woning is bedoeld voor de bewoner(s) van de woning. Indien de woning een huurwoning is heeft (hebben) alleen de bewoner(s) recht op dit bedrag.
Uitbetaling is op basis van adres. Jaarlijks zal naar de adressen van de in de insluitingsregeling opgenomen adressenlijst een brief worden gestuurd met het verzoek aan te geven waar de jaarlijkse bijdrage naar over kan worden gemaakt. Bij de uitbetaling van de jaarlijkse bijdrage wordt verder geen controle uitgevoerd. Per adres is er maximaal één uitbetaling.

Bij een nieuwe woonbestemming (nieuw adres) of een nieuw adres als gevolg van splitsing, komt dit nieuwe adres niet in aanmerking voor deelname aan de insluitingsregeling.

De betaling van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats na afloop van het jaar waarover de bijdrage wordt berekend. Betaling is dus achteraf (na afsluiting boekjaar) en uiterlijk vóór 1 april.

De eerste betaling geschiedt na het eerste jaar na oprichting van de stichting Gebiedsfonds Oostermoer. Daardoor kan de eerste uitkering hoger uitvallen, omdat de start van de stichting niet gelijk valt met de genoemde betalingstermijnen. Kan ook lager, wanneer uitbetaald wordt wanneer er nog niet een heel jaar is verstreken.

De betaling van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats na afloop van het jaar waarover de bijdrage wordt berekend. Betaling is dus achteraf (na afsluiting boekjaar) en uiterlijk vóór 1 april.

In principe zal het bedrag over de periode jaarlijks hetzelfde zijn vanwege de vaste bijdragen, die de overheden storten. Fluctuaties zijn mogelijk door veranderingen in het aantal woningen, dat op de adressenlijst staat. (zie hierboven).

Uitvoeringspunten
Jaarlijks wordt er een brief naar de geregistreerde adressen gestuurd om het
rekeningnummer op te vragen waar de betreffende bijdrage naar over wordt gemaakt.
De organisatie verantwoordelijk voor de uitbetaling van de insluitingsregeling doet verder geen controle en is niet verantwoordelijk voor de situatie “achter de voordeur”.
Indien er op de gestuurde brief geen reactie komt:

 • Dan blijft het bedrag beschikbaar tot maximaal één jaar om alsnog te claimen
 • De overgebleven bedragen (als na een jaar geen reactie is ontvangen) gaan in de pot voor het volgend jaar
 • Het adres wordt elk jaar opnieuw meegenomen ook al is er een jaar geen reactie ontvangen.

Uitbetaling/uitvoering geschiedt door de stichting Gebiedsfonds Oostermoer.

Dd:12/7/2023