Burenregeling

Burenregeling, behorend bij het Gebiedsfonds Oostermoer.

Kijk hier voor de lijst met adressen die in aanmerking komen voor de burenregeling.

 1. De hoofdlijnen:
  1.1. De burenregeling heeft tot doel de mensen die in de nabijheid van de turbines van Windpark Oostermoer Exploitatie BV. wonen mee te laten profiteren van de opbrengsten van het windpark.
  1.2. De burenregeling is een profijtregeling –het is geen vergoeding voor enige vorm van overlast dan wel schade die bewoners, die onder deze regeling vallen, ervaren of claimen en zal daarom ook niet worden verrekend met enige vorm van wettelijke compensatie of schadeloosstelling, indien van toepassing, zoals bijvoorbeeld planschade.
  1.3. Bewoners die in aanmerking komen voor de burenregeling worden jaarlijks omstreeks 1 oktober op adres aangeschreven op basis van een adressenbestand van de stichting Gebiedsfonds. De peildatum van dat bestand is jaarlijks op 1 oktober. Het is aan de bewoners deze brief uiterlijk vóór 1 november te beantwoorden met de juiste (rekening-)gegevens, waarna het geld kan worden overgemaakt.
  1.4. De burenregeling is alleen bedoeld voor turbines die deel uitmaken van het Windpark Oostermoer Exploitatie BV. Deze regeling komt niet in de plaats van bestaande afspraken.
 2. Bepaling van de hoogte van het jaarlijks uit te keren bedrag.
  2.1. De hoogte van het bedrag dat bewoners via de burenregeling ontvangen, is gebaseerd op een vastgesteld rekenmodel.
  2.2. Dit model is zo opgesteld, dat bewoners die dichter bij een turbine wonen een hoger bedrag ontvangen dan bewoners die verder van de turbine af wonen.
  2.3. De hoogte van het bedrag dat wordt verdeeld is afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van het windpark aan het gebiedsfonds. De verdeling zoals benoemd in art. 2.1 moet gezien worden als een verdeelverhouding van het jaarlijks beschikbare budget.
  2.4. Per woonadres wordt jaarlijks slechts eenmaal een bedrag verstrekt, ongeacht het aantal bewoners c.q. gebruikers van dat woonadres.
 3. Keuzes die aan de geselecteerde adressen en de lijst ten grondslag liggen.
  3.1. Alleen woningen gelegen in de nabijheid van het Windpark Oostermoer, die één of meer turbines binnen een afstand van 850 meter hebben, kunnen in aanmerking komen voor de burenregeling.
  3.2. Deze woningen staan op een vastgestelde adressenlijst, die onlosmakelijk met de burenregeling is verbonden.
  3.3. De adressen die in aanmerking komen voor een bedrag vanuit de burenregeling zullen worden gepubliceerd (zonder bedragen of andere informatie) op de website van het gebiedsfonds
  3.4. De toekenning van de jaarlijkse bijdragen vanuit het gebiedsfonds geldt alleen als het betreffende adres (nog steeds) een woonbestemming heeft.
  3.5. Nieuwe adressen met woonbestemming van na 1-1-2019 komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
  3.6. Het budget voor vervallen woonadressen komt ten goede aan het budget dat verdeeld wordt over de overige adressen.
  3.7. Opsplitsing van een woning in meerdere adressen (woonbestemmingen) zorgt niet voor meerdere uitkeringen.
  3.8. Omwonenden die tevens initiatiefnemer, (voormalige) aandeelhouders of grondeigenaar zijn van het windpark (ook parkwoningen) of anderszins een profijtelijke afspraak hebben gemaakt met het windpark komen niet in aanmerking voor de burenregeling.
 4. Betaling en voorwaarden
  4.1. Het recht op betaling uit de burenregeling gaat in zodra geld voor het Gebiedsfonds vanuit het windpark is ontvangen en duurt daarna tot 15 jaar na aanvang.
  4.2. De manier van betalen gebeurt per digitale overboeking door de stichting Gebiedsfonds Oostermoer.
  4.3. Het minimale bedrag dat wordt uitgekeerd is € 50,00. Lagere bedragen worden afgerond op € 50,00.
  4.4. Het Gebiedsfonds kan nadere informatie vragen omtrent de gegevens verstrekt op grond van de burenregeling.
  4.5. Bij twijfel over de correctheid van de gegevens of indien er meerdere aanvragen ten aanzien van een enkel adres worden gedaan, is de stichting Gebiedsfonds gerechtigd betaling achterwege te laten.
  4.6. Niet gedane betalingen, anders dan om redenen toe te rekenen aan het Gebiedsfonds, kunnen tot maximaal één jaar na dato toekenning worden gevorderd.
  4.7. Niet uitgekeerde gelden worden na één jaar toegevoegd aan het beschikbare budget van de burenregeling.
 5. Toezicht
  5.1. De Raad van Toezicht van de stichting Gebiedsfonds Oostermoer heeft als taak de uitvoering van de burenregeling als toezichthouder te controleren.
 6. Hardheidsclausule
  6.1. De burenregeling is met grote zorg uitgewerkt. Het kan echter zijn dat hierbij fouten zijn gemaakt, omdat door het ontbreken van specifieke inzichten en kennis over de lokale situatie er ten onrechte wel of niet is toegekend aan een woning. In dat geval kan er bezwaar worden gemaakt door het gebiedsfonds daarop aan te spreken (goed onderbouwd). Het bestuur van het Gebiedsfonds zal dan hierover een besluit nemen.
  6.2. Indien dit bezwaar wordt toegewezen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de bijdrage aan andere deelnemers aan de regeling omdat “de pot verdeeld” wordt. Mogelijkheid tot bezwaar staat open tot eind van het beschikkingsjaar.

Nadere toelichting bij de burenregeling.
Er is bij de burenregeling voor gekozen een bedrag uit te rekenen voor iedere windturbine die binnen de straal van 850 meter van een woning staat . Dit betekent dat een woning met meerdere windturbines binnen de 850 meter ook meerdere bedragen krijgt toebedeeld.
Verder is er gekozen om zowel een lineaire component als een exponentiële component toe te passen. Een lineaire component geeft voor elke meter dichterbij een vast bedrag meer. De exponentiële component zal voor de eerste meters nabij een windturbine meer toekennen dan voor de meters die wat verder weg liggen.
Er is een verdeling gemaakt tussen het budget voor beide componenten. De exponentiële component is 150% van de lineaire component.

Hoe werkt het?
Voor een bepaalde windturbine wordt voor elke woning binnen de 850 m het lineaire bedrag vastgesteld. 850 m – de afstand tot de windturbine X een bedrag per meter. Als dit voor alle woningen bij die windturbine is gedaan, worden alle bedragen bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de gekozen verhouding (150%). Hierdoor ontstaat het budget voor de exponentiële verdeling voor die bewuste windturbine. Van alle woningen binnen de 850 m wordt een exponentiële factor berekend door de afstand met zichzelf te vermenigvuldigen gecorrigeerd met de steilheidsfactor (d.i. de bolling van de exponentiële kromming). Dit wordt dan:


Het beschikbare budget wordt naar verhouding verdeeld over de uitkomsten van de woningen.
Op deze manier is dit voor alle windturbines van het windpark Oostermoer Exploitatie B.V. uitgerekend en de bedragen per woning bij elkaar opgeteld.
Van model naar werkelijkheid
Omdat de werkelijke hoogte van het beschikbare bedrag van jaar tot jaar kan verschillen, is de berekening uitgevoerd met een aanname van het beschikbare budget. In deze modelberekening is uitgegaan van € 105.000 aan budget. Om te komen tot het bedrag dat over een bepaald jaar wordt uitgekeerd, wordt elk uit te keren bedrag gedeeld door 105000 en vermenigvuldigd met het beschikbare budget voor dat jaar. Dit geldt ook voor de hoogte van het minimale uit te keren bedrag.

Antwoord op de meest gestelde vragen
Peildatum: 1 januari 2019. De burenregeling is gebaseerd op de status van een woning op 1 januari 2019. De situatie van de woning is bepalend of de woning in aanmerking komt voor een toekenning vanuit de burenregeling.
Indien op de peildatum de woning in eigendom was van iemand die al op een andere manier profijt heeft of deelnemer is van het windpark, wordt geacht dat de eigenaar van deze woning via dat kanaal al voldoende meeprofiteert van de komst van het windpark. Dus initiatiefnemers, grondeigenaren van het windturbinepark, woningen behorende tot de inrichting, etc. delen niet mee.
De woningen moeten een woonbestemming hebben (vermeld in BAG = Basisadministratie Adressen en Gebouwen) om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse bijdrage. Indien de woonbestemming vervalt, dan wordt de vergoeding voor dat adres verdeeld over de overgebleven begunstigden van de burenregeling (zie BAG Viewer Kadaster).

Zoals vermeld is de regeling bedoeld voor woningen met tenminste één windturbine binnen de 850 m. Voor de afstandsbepaling wordt uitgegaan van de beschikbare GIS informatie. Deze is gebaseerd op de RD coördinaten van het bouwvlak volgens het Kadaster (midden bouwvlak).(RD= Rijksdriehoek)
Het bedrag vanuit de burenregeling voor een woning is bedoeld voor de bewoner(s) van de woning. Indien de woning een huurwoning is heeft (hebben) alleen de bewoner(s) recht op dit bedrag. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk hierover dienovereenkomstig afspraken te maken met de huurder.
Uitbetaling is op basis van adres. Jaarlijks zal naar de adressen van de in de burenregeling opgenomen adressenlijst een brief worden gestuurd met het verzoek aan te geven waar de jaarlijkse bijdrage naar over kan worden gemaakt. Bij de uitbetaling van de jaarlijkse bijdrage wordt verder geen controle uitgevoerd. Per adres is er maximaal één uitbetaling.

Bij een nieuwe woonbestemming (nieuw adres) of een nieuw adres als gevolg van splitsing, komt dit nieuwe adres niet in aanmerking voor deelname aan de burenregeling.

De betaling van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats na afloop van het jaar waarover de bijdrage wordt berekend. Betaling is dus achteraf (na afsluiting boekjaar) en uiterlijk vóór 1 april.

De eerste betaling geschiedt na het eerste volle productiejaar. Hierdoor kan het zijn dat de eerste betaling hoger wordt omdat dit meer dan 12 maanden productie (verlengd productiejaar) omvat.

Uitvoeringspunten
Jaarlijks wordt er een brief naar de geregistreerde adressen gestuurd om het rekeningnummer op te vragen waar de betreffende bijdrage naar over wordt gemaakt. De organisatie verantwoordelijk voor de uitbetaling van de burenregeling doet verder geen controle en is niet verantwoordelijk voor de situatie “achter de voordeur”.

Indien er op de gestuurde brief geen reactie komt:

 • Dan blijft het bedrag beschikbaar tot maximaal één jaar om alsnog te claimen
 • De overgebleven bedragen (als na een jaar geen reactie is ontvangen) gaan in de pot voor het volgend jaar
 • Het adres wordt elk jaar opnieuw meegenomen ook al is er een jaar geen reactie ontvangen.

Uitbetaling/uitvoering geschiedt door de stichting Gebiedsfonds Oostermoer.

Dd:1/3/2022